ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-25 13:04:11 przez Przemysław Gąsiorowski

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności bip.mojaszkola.pl

Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.mojaszkola.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Gąsiorowski.
 • E-mail:
 • Telefon: 683208409

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. M. Kopernika
 • Adres: 65-218 Zielona Góra, ul. Wrocławska
  65a
 • E-mail:
 • Telefon: 683208409

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wrocławskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły są jeszcze dwa wejścia - jedno od strony zachodniej prowadzące do sali gimnastycznej a drugie prowadzi na klatkę schodową i wykorzystywane jest jako droga ewakuacyjna. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W gabinecie kierownika gospodarczego szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do szkoły jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych i osób z małym dzieckiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.